خدمات عاطفی

خلاصه

از دیگر خدمات سالمند می توان به خدمات عاطفی اشاره نمود. سالمندان قشری از جامعه می باشند که دارای تجارب بسیاری بوده و تعداد کثیری از آنها در زمان جوانی، افرادی فعال و اثرگذار بر جامعه بوده اند. نیروی مراقب سالمند می بایست به نیازهای عاطفی سالمندان توجه نماید.

۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۲ دي
170
خدمات عاطفی

از دیگر خدمات سالمند می توان به خدمات عاطفی اشاره نمود. سالمندان قشری از جامعه می باشند که دارای تجارب بسیاری بوده و تعداد کثیری از آنها در زمان جوانی، افرادی فعال و اثرگذار بر جامعه بوده اند. نیروی مراقب سالمند می بایست به نیازهای عاطفی سالمندان توجه نماید.

پرستار سالمند می تواند با استفاده از دانش و مهارت خود، فعالیت هایی ترتیب دهد که سالمند با شرکت در این فعالیت ها، احساس مفید بودن و پویایی نموده و در انزوا و افسردگی فرو نرود.  همچنین، نیروی مراقب سالمند در راستای ارائه خدمات عاطفی به سالمند، می بایست به درد دل وی گوش فرا داده و از این طریق، امکان تخلیه روحی شخص سالمند را برای وی فراهم آورد.