خدمات

خدمات درمانی
خدمات درمانی

خدمات سالمند علاوه بر نیازهای عمومی سالمندان، شالمل خدمات درمانی و پزشکی نیز می گردد.

بیشتر
خدمات نظافت
خدمات نظافت

امروزه انسان های پر مشغله ، دیگر زمانی برای انجام کارهای منزل خود مخصوصا نظافت منزل را ندارند و بیشتر تمایل به سپردن کارهای نظافت منزل خود

بیشتر
خدمات عاطفی
خدمات عاطفی

از دیگر خدمات سالمند می توان به خدمات عاطفی اشاره نمود. سالمندان قشری از جامعه می باشند که دارای تجارب بسیاری بوده و تعداد کثیری از آنها در زمان جوانی، افرادی فعال و اثرگذار بر جامعه بوده اند. نیروی مراقب سالمند می بایست به نیازهای عاطفی سالمندان توجه نماید.

بیشتر